Çocuk Kulübü

Sevgili Veliler!

Çocuklarımızın düzenli olarak bir araya gelebilmeleri için Kış-İlkbahar 2014'de çocuk kulübüz düzenli şekilde devam edecek. Burada çocuklarımızın dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü iyi öğrenmelerini destekleyeceğiz.

Gelirken şunları getirmeyi unutmayınız:

  1. Çocuk kitapları
  2. Çocuk şarkıları - masal cd'leri
  3. Çocuğunuz için boş bir dosya. İçine çocuğunuzun çalışmaları toplanacak
  4. Çocuklarala birlikte oynayabilecegimiz oyunları.

Çocuklarınızı ve sizi çocuk kulübümüze bekliyoruz.

Finlandiya Türk Derneği
Çocuk Kulübü

Gülistan Anul
Nezihe Andı

 

Gün ve Saat Yer
Cumartesi 18.01.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki
Cumartesi 08.02.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki
Cumartesi 08.03.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki
Cumartesi 29.03.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki
Pazar 13.04.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki
Persembe 01.05.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki
Pazar 25.05.2014
14:30-17:30
Leikkipuisto Herttoniemi
Karhutie 11
00800 Helsinki

 

Finlandiya Türk Derneği Çocuk Kulübü Yönergesi

Yönergenin amacı:

Finlandiya Türk Derneğince, Yönetim Kurulu Kararıyla üyelerinin 2-8 yaş grubundaki çocuklarına yönelik olarak; çocuklar arasındaki kaynaşmaya yardımcı olmaktır.

Yaşamın ilk yılları çocuklarımız için çok önemlidir. Zekâ gelişiminin %80 i ve kişilik gelişiminin %70 inin bu yıllar içerisinde oluştuğu bilimsel bir gerçektir. Hayatın çocuklukta oluştuğunu gözönüne alırsak kendi değer yargılarımızı, gelenek ve göreneklerimizi en önemlisi de dilimizi ve kültürümüzü çocuklarımıza yansıtmak hepimizin olduğu gibi derneğimizin de kuruluş amaçlarından biridir.

Bu Yönerge, Finlandiya Türk Derneği bünyesinde kurulan Çocuk Kulübünün kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Çocuk Kulübünün Amaçları Şunlardır:

a) Finlandiya'da yaşayan dernek üyelerinin okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden veya etmeyen 2-8 yaş grubundaki çocuklarına Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmaktır.

b) Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara başta türkçe olmak üzere resim, müzik, drama ve oyun etkinlikleri yaptırılarak eğitimlerini desteklemektir.

c) Yapılacak etkinlikler ile farklı yaş gruplarında farklı kültürlerle yetişen çocukların, biraraya gelerek sosyal uyumlarını ve sosyal gelişimlerini sağlamaktır.

d) Çocukların kolay ve doğru Türkçe öğrenmesini sağlamak amacıyla her yaş grubunun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleyerek, çocukların kişisel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Çocuk Kulübünün Çalışma Esasları:

a) Çocukların kulübe kayıtları derneğimize üye velilerin isteğine bağlı ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücrete tabidir. 'Çocuk Kulübü Başvuru Formu' ile yapılır.

b) Çocuk Kulübü aidatı ile görevli öğretmen ücretini Dernek Yönetim Kurulu her yıl başında aylık olarak belirler. Velilerden alınan çocuk kulübü aidatı, kulüp giderleri ve kulüp amaçları dışında kullanılamaz.

c) Eğitim etkinlikleri ayda 2 kez (onbeş günde bir) Pazar günleri derneğin kulüp olarak belirleyeceği yerde yine Dernek Yönetimince görevlendirilen öğretmen ve Kulüp Sorumlusu gözetiminde sürdürülür.

d) Çocuk Kulübü yöneticisini dernek yönetim kurulu tayin eder ve bu kişi kulüp iş ve işlemlerinin her bakımdan düzenli olarak yürütülmesinden dernek yönetim kuruluna karşı sorumludur.

e) Çevrenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânlarının kullanılmasında Yönetim Kurulundan onay alınır.

f) Çocuk Kulübü etkinlik dönemi eylül ayının ilk haftası başlar mayıs ayının son haftası sona erer.

Kulüp Öğretmeninin sorumlulukları:

a) Çocuk Kulübü etkinliklerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için tüm programları yapar ve Kulüp Sorumlusu ile birlikte gerekli tedbirleri zamanında alır.

b) Her yaş grubunda yeterli sayıda başvuru olması hâlinde çocuklar seviyelerine uygun yaş gruplarına göre kulüp etkinliklerine alınır.

c) Çocuk sayısının yetersiz olduğu zorunlu hallerde çocuklara bir arada kulüp etkinliği yaptırabilir.

d) Çocuk kulüp etkinliklerinin süresi 1 saatten az, 4 saatten fazla olamaz.Buna göre öğretmen grupların ders saatlerini belirler.

e) Çocuk Kulübünde yapılacak eğitim etkinliklerini planlarken önem ve öncelik arz eden türkçe eğitime ağırlık verir.Türkçe müzik, oyun, drama ve benzeri etkinlikler ile sosyal aktivitelere öncelikle yer verir.

f) Çocuk Kulübü programlarının hazırlanıp uygulanmasında kulüp sorumlusundan yardım alır. Hazırlanan program yönetim kuruluna bildirilir.

g) Çocuk Kulübüne yönelik ve sorunlar, dilek ve temenniler varsa Yönetimi bilgilendirir

h) Çocuk Kulübünde yürütülen hizmetler ve faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna sunmak üzere Kulüp Sorumlusu ile beraber aylık faaliyet raporu düzenler

Çocuk Kulübü Sorumlusunun görevleri:

a) Kulüp idaresinin yöneticisidir, kulüp programlarının hazırlanıp uygulanmasında ögretmene yardımcı olur.

b) Çocuk Kulübüne kayıt işlemlerini yürütür ve veliler ile iletişim kurar. Etkinlik yapılacak olan binanın kullanımı ve güvenlik konusunda velileri bilgilendirme ve uyarma ile sorumludur.

c) Çocuk Kulübü programlarının uygulanmasında öğretmenin istekleri doğrultusunda gönüllü annelerle ve gerekirse dernek üyeleri arasında iş birliğini sağlar.

d) Öğretmenin derste olduğu saatlerde kulüp merkezinin iş ve işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlar

e) Çocukların, çocuk kulübüne derse bırakılma ve dersten alınma saatleri hakkında velileri bilgilendirir. Derslerin verimliliği açısından genel düzenin sağlanması konusunda gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları titizlikle yapar.

f) Gerektiğinde kulüple velilerin işbirliğini sağlar.Velilere yapılacak genel duyurularda öğretmene yardımcı olur.

g) Çocuk Kulübündeki eğitim ve programlarin işleyişine ilişkin öneriler aksaklıklar, dilek ve talepler olduğunda Yönetim Kuruluna iletir.

h) Çocuk Kulübünde yürütülen hizmetler ve faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna sunmak üzere Öğretmenle birlikte aylık faaliyet raporu düzenler.

i) Çocuk Kulübü faaliyetlerine ihtiyaç halinde yardımcı üyenin ve gönüllü annelerin katılımını talep eder.

Velilerin Sorumluluğu:

a) Veliler çocuklarının beslenmeleri ile sorumludurlar, diğer veliler ile kendi aralarında çocukların beslenmeleri ile ilgili konuda iş birliği yapabilirler.

b) Veliler çocukların zaruri ihtiyaçlarını ve çevre temizliğini sağlamakla sorumludurlar.


Finlandiya Türk Derneği Çocuk Kulübü Yönetim ve Uygulama Ekibi
Neziha ANDI (Dernek yönetim kurul üyesi)

Ulaşım

Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11
00800 Helsinki
adresine ulaşım bilgilerini buradan bulabilirsiniz

Duyurular